ترجمه رسمی شناسنامه

تمامی شناسنامه ها جدید و قدیم قابلیت ترجمه و تایید را دارا هستند صفحات شناسنامه باید واضح و بدون خط خوردگی یا دست کاری باشد . در صورت متاهل بودن صاحب شناسنامه صفحه همسر باید ممهور به مهر دفترخانه یا ثبت احوال باشد . در صورت دارا بودن فرزند و یا توضیحات در شناسنامه حتما باید توسط ثبت احوال مهر شود (در شناسنامه های جدید اتفاق های شناسنامه به صورت چاپی در شناسنامه درج می‌شود و نیازی به مهر ندارند)