ترجمه کارت ملی

کارت های ملی قدیمی و جدید بدون توجه به تاریخ اعتبار قابل ترجمه و تایید می باشند.