دارالترجمه چگونه بوجود آمد؟

تنوع زبانهای موجود در دنیا و نیازشان  به ارتباط با یکدیگر باعث می شود که در روابط میان ایشان و کسانی که به زبان ایشان سخن نمی‌گویند، نیاز به واسطه ای برای بیان مقصود و رفع احتیاجات داشته باشند که منظور و مفهوم هر یک از دو طرف را به دیگری منتقل کند و این واسطه همان مترجم است و کار ترجمه راانجام میدهد.

در تاریخچه دارالترجمه ترجمه را به وسیله ی دو بیان مختلف موسّع و مضیّق تعریف کردند. در مفهوم موسّع ترجمه محدود به گفتار و نوشتار نمی شود. بلکه ایماء و اشاره و حرکات دست و بدن هم شامل می شود که به نوعی بیانگر مقصود باشد اما در مفهوم مضیّق ترجمه عبارت است از انتقال واژگان و عبارات مورد نظر از یک زبان به زبان دیگر یا به صورت گفتاری و یا به صورت نوشتاری است.

راجع به موضوع تاریخچه دارالترجمه رسمی می‌توان گفت متن رسمی در جایگاه دوم قرار دارد که از نظر قانونی و از نظر مقامات ذی صلاح یک کشور نزد نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سه گانة آن کشور مورد قبول واقع گردد. پس چنین متنی اگر به زبانی جز زبان رسمی آن کشور باشد، باید به زبان رسمی آن کشور ترجمه شود وبه این کار، ترجمه رسمی کتبی مگویند.

تاریخچه دارالترجمه رسمی(ترجمه رسمی) در ایران، عنوان حرفه ای قانونمند در سال ۱۳۱۶ شمسی است که اولین قانون مرتبط به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی در خرداد ماه همان سال را به تصویب رسانید.

اولین مرحله ی تاسیس نخستین تشکل صنفی مترجمان رسمی

در تاریخچه دارالترجمه رسمی آمده است که بعد از دوران انقلاب اسلامی ایران مترجمان رسمی تصمیم به تشکیل بک صنف گرفتند و در تاریخ ۱۶ آبان سال ۱۳۶۴ ، نود و هشت مترجم رسمی زبانهای گوناگون در هتلی در تهران دور هم جمع شدند و اولین مرحله ی تاسیس نخستین تشکل صنفی مترجمان رسمی را باهم بنا نهادند.

 بعد از انتخاب هیئت رئیسه اموری را برای دریافت مجوز رسمی فعالیت از مقامات صلاحیتدار و ثبت کردن جامعه خود آغاز نمودند که این اقدامات تا بدست امدن نتیجه چندین سال بطول انجامید.

 دریافت پروانه فعالیت رسمی دارالترجمه 

از امرور تاریخچه دارالترجمه رسمی متوجه میشویم که در اخر جامعه مترجمان رسمی کشور بعد از یک دوران فترت تقریبا ۱۰ ساله ، در آبان سال ۱۳۷۹ توانستند  پروانه فعالیت رسمی رادریافت کنند و تشکل ثبت رسمی شد و دوران جدیدی از فعالیت خود را بنابر اساسنامه و آئین نامه جدیدی با هدف سامان دادن مترجمان رسمی ، افزایش کیفی این حرفه ، محکم شدن پیوند میان اعضاء و دفاع از حقوق و منافع صنفی مترجمان رسمی آغاز کرد.