مترجم رسمی

در هر کشوری با توجه به قانون های حاکم بر آن کشور، چهارچوب هایی برای مترجمین رسمی انگلیسی تعریف می شود. در ایران نیز همچون سایر کشورها مترجمان رسمی با نظارت قوه ی قضاییه مشغول به فعالیت میباشند. در کشور ایران شغل ترجمه رسمی جزو مشاغل پردرآمد محسوب می شود .

مترجم رسمی انگلیسی و وظایف آن

  1. بازنویسی رسمی سندها و اوراق های مورد تقاضایی که تحویل مترجم داده می شود.
  2. بازنویسی گفته های طرفین دعوا و یا وکیل های آنها یا افراد شاهد یا کارشناس های مربوطه در مراجع قضایی و هم چنین افراد دو طرف معامله و یا وکیل های آنها یا افراد شاهد در دفاتر اسناد رسمی
  3. گواهی‌ صحت‌ ترجمه‌ رسمی‌ اسنادی‌ که‌ در ایران‌ یا یکی‌ از کشورهای‌ بیگانه‌ ترجمه‌ یا تنظیم‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 39 ـ مترجم‌ رسمی‌ لازم است دفتر ثبت‌ و برگ‌ رسید و مهر را با توجه به شرایط زیر داشته باشد:

1 ـ مترجم رسمی انگلیسی باید شماره ردیف و مشخصه های کارهای ارجاعی که مشمول نوع و تعداد و نام صاحب سند یا فرد تقاضاکننده درصورتی که صاحب سند نباشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد را در دفتر ثبت، یادداشت و ثبت نماید. اداره فنی تهیه این دفتر و برگ شماری و منگنه و مهر مورد نیاز مترجمان اصلی را در انجام می دهد..

2 ـ نوع و تعداد و نام صاحب سند یا فرد تقاضاکننده و تاریخ استرداد و میزان دستمزد بازنویسی در برگ رسید ثبت می شود و زمان دریافت سند به فرد تقاضاکننده ی بازنویسی، تحویل داده می شود.

3 ـ نام و نام خانوادگی فرد ترجمه کننده و همچنین زبان مورد نظر مترجم رسمی در مهری که به آن تعلق دارد حک شده است و همچنین شماره پروانه مترجم رسمی انگلیسی ذکر شده است و مترجم رسمی انگلیسی با مهر خود اوراق ترجمه شده را مهر می کند. مترجم دفتر و مهر ذکر شده را از اداره فنی تهیه می کند.

تبصره_ اوراق مخصوص ترجمه با قید شماره و ترتیب به مترجم اصلی واگذار می شود و مترجم رسمی انگلیسی باید در حفظ و نگهداری این اوراق نهایت توجه را به عمل آورد. به هیچ وجه اوراقی که نوشته نشده و سفید است نباید مهر و امضا شود و در دسترس دیگران قرار گیرد. در صورتی که اوراق ذکر شده غیر قابل استفاده و یا دارای خط خوردگی باشد باید در محل قابل اطمینانی تا سه سال نگهداری شود.