ترجمه رسمی وکالت نامه، ترجمه تعهد نامه و اقرار نامه

 وکالت نامه، تعهد نامه و اقرار نامه ها جهت ترجمه رسمی وکالت نامه و تعهدنامه و اقرارنامه باید در دفترخانه اسناد رسمی و در سربرگ محضری تنظیم شود. جهت تایید وکالت نامه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه اصل شناسنامه موکل یا موکلین باید ارائه گردد. لازم به ذکر است مورد وکالت باید برای خارج از کشور باشد و نام آن کشور در وکالت نامه قید شود. برای تایید تعهد نامه و اقرار نامه توسط دادگستری و وزارت امورخارجه ارائه اصل شناسنامه متعهد و یا مقرر الزامی است.

 

پیش نیاز ترجمه رسمی وکالت نامه 

قبل از هر چیز یک کپی از صفحه اول پاسپورت را همراه با اصل وکالت نامه برای دارالترجمه رسمی مهاجران ارسال کنید تا مترجمین ما بتوانند از دیکته صحیح مشخصات فردی شما برای ترجمه استفاده کنند.

  • اصل وکالت نامه تنظیم شده توسط دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تائید است.
  • ارائه اصل شناسنامه موکل جهت تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه مورد نیاز می باشد.
  • کپی از صفحه اول پاسپورت افراد برای دیکته صحیح مشخصات متقاضی.

برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل وکالت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر رسمی و ممهور به مهر و امضای سردفتر و اصل شناسنامه موکل مورد نیاز است.

هزینه ترجمه رسمی وکالت نامه

طبق نرخنامه کانون مترجمین سال ۱۴۰۱ نرخ ترجمه رسمی وکالت نامه به شرح زیر است:

  • وکالت نامه(A4)، تعهد نامه، اقرارنامه ۱۰۵ هزار تومان و به ازای هر سطر متن مورد وکالت ۳,۷۰۰ تومان می باشد.
  • وکالت نامه بزرگ(A3) مبلغ ۹۰ هزار تومان و به ازای هر سطر متن مورد وکالت ۴,۵۰۰ تومان می باشد.
  • هزینه هر نسخه اضافه در زمان مراجعه اول به ازای هر نسخه ۲۵ درصد هزینه ترجمه می باشد.
  • تمامی ترجمه های رسمی تا ۶ ماه دارای اعتبار می باشند.