ترجمه گواهی عدم سوءپیشینه

گواهی عدم سوءپیشینه تنها ۱ ماه اعتبار دارد. گواهی هایی که در سامانه ثبت شده باشد تا ۲ ماه قابل ترجمه و تایید می باشند. لازم به ذکر است گواهی عدم سوءپیشینه پس از ترجمه حتما بایستی به تایید دادگستری برسد.