ترجمه رسمی گواهی کار

تمامی گواهی های دارای مهر صادر کننده آن قابلیت ترجمه رسمی را دارند. برای دریافت مهر تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه روزنامه رسمی شرکت ، سابقه بیمه ، مدرک تخصصی مرتبط با شغل و همچنین در صورت حقوق بالا نیاز به مالیات بر حقوق را دارند. لازم به ذکر است گواهی های صادره از شرکت ها و سازمان های دولتی نیازی به روزنامه رسمی، سابقه بیمه و همچین مالیات بر حقوق را ندارند