هزینه ترجمه رسمی مدارک

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و موسسه مترجمان رسمی مطابق هر سال، هزینه ترجمه رسمی مدارک را به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ نموده است. هزینه ترجمه مدارک برای تمامی دارالترجمه ها یکسان می باشد.

در صورتی که قصد ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود را به منظور ارائه به سفارت ها برای اخذ ویزای توریستی، اقامت، مهاجرت و یا ادامه تحصیل دارید می‌توانید از خدمات غیر حضوری دارالترجمه رسمی مهاجران ببرید

هزینه‌ها و مدت زمان ترجمه رسمی به شرح زیر می باشد. منظور از مدارک رسمی همان ۱۰۴ مدرکی است که در نرخ نامه ذکر شده و تنها این اسناد قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات را دارند.

 در مدارکی که همچون مدارک تحصیلی در دانشگاه های خارج از کشور اخذ شده باشد ولی دانشجو به هر دلیلی نیاز به ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خود به فارسی را داشته باشد باید شخص مورد نظر با در دست داشتن مدارک تحصیلی که از دانشگاه های خارجی اخذ کرده به کنسولگری ایران در آن شهر یا کشور مراجعه کند.

تا به تایید سفارت ایران برسد و سپس مدارک خود را به تایید وزارت خارجه به آدرس توپخانه، سردر باغ می، ساختمان شماره ۹ برساند و در آخر مدارک خود را تحویل دارالترجمه جهت ترجمه رسمی مدارک از زبان‌های خارجی به فارسی کند.

هزینه ترجمه رسمی مدارک و اسناد شخصی

 

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه های جاری ترجمه هزینه های دفتری هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه خدمات وزارت امور خارجه هزینه نسخه اضافه(به ازای هر صفحه ترجمه)
اسناد شخصی
شناسنامه ۳۵۰،۰۰۰ ریال به ازای هر تغییرات ۵۰،۰۰۰ هزار ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت ملی ۳۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهی تجرد ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
اصل یا رونوشت سند ازدواج ۹۸۰،۰۰۰ ریال هر سطر مهریه ۱۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
دفترچه بیمه ۴۲۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
ترجمه رسمی سند طلاق ۱،۱۳۰۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهی عدم سوء پیشینه ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت پایان خدمت ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهینامه رانندگی ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهی ولادت ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
پاسپورت ۴۷۰،۰۰۰ ریال هر پرفراژ ۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت بازرگانی هوشمند ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت واکسیناسیون ۳۶۰،۰۰۰ ریال هر نوبت تزریق ۵۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
برابر اصل مدارک صادره از ایران ۳۶۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهی فوت ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت معافیت ۳۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
برگه مرخصی ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت نظام پزشکی ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت نظام مهندسی ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک ۵۴۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
تقدیرنامه ۵۴۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت شناسایی ۳۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
برگ آزمایش پزشکی کوچک ۵۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
جواز دفن ۵۴۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۱۷،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی ۷۲۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن گواهی ۳۰،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
برگ آزمایش پزشکی بزرگ ۵۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰،۰۰۰ ریال
برابر اصل مدارک صادره از خارج ۶۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۴۰،۰۰۰ ریال

هزینه ترجمه رسمی مدارک شرکتی

هزینه ترجمه رسمی مدارک و اسناد قضایی

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه خاص ترجمه هزینه های دفتری هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه خدمات وزارت امور خارجه هزینه نسخه اضافه
اسناد قضائی
پرونده حقوقی ۱،۲۶۰۰۰۰ ریال هر سطر متن ۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
دادنامه ۱،۲۶۰۰۰۰ ریال هر سطر متن ۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
رای دادگاه ۱،۲۶۰۰۰۰ ریال هر سطر متن ۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
برگ احضاریه ۵۷۰,۰۰۰ ریال هر سطر متن ۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
ابلاغیه و اخطار قضایی ۴۰۰,۰۰۰ ریال هر سطر متن ۳۰،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
برگ جلب ۵۷۰,۰۰۰ ریال هر سطر متن۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
اقرارنامه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
قیم نامه ۹۳۰,۰۰۰ ریال هر سطر متن ۱۲،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
تعهدنامه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
رضایت نامه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
استشهادنامه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن۲۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
وکالتنامه (نیم برگ) ۱،۰۵۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۳۷،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
وکالتنامه (بزرگ) ۹۰۰,۰۰۰ ریال هر سطر متن ۴۵،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال

هزینه ترجمه رسمی مدارک اسناد شرکت ها و دفاتر

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه خاص ترجمه هزینه های دفتری هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه خدمات وزارت امور خارجه هزینه نسخه اضافه
اسناد معاملاتی
قرارداد ۱،۰۵۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن قرارداد ۲۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
اجاره نامه صادره از اسناد رسمی یا ادارات دولتی ۷۲۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۴۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
بیع نامه صادره ازاسناد رسمی یا ادارت دولتی ۷۲۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۴۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
بنچاق و صلح نامه محضری ۷۲۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۴۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۶۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال

گواهی های کار، بانکی و پروانه

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سند هزینه ترجمه هزینه خاص ترجمه هزینه های دفتری هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه خدمات وزارت امور خارجه هزینه نسخه اضافه
مجوزها
جواز کسب ۶۲۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
جواز تاسیس ۹۵۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
برگ سبز گمرکی ۹۴۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه بهره برداری ۹۶۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه نشر و انتشارات ۶۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه مسئولیت فنی ۶۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
شناسنامه ساختمان ۸۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه مهندسی ۸۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه دفترچه ای ساختمان ۸۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه پایان کار ساختمان ۸۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت عضویت نظام مهندسی ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
جواز اشتغال به کار ۳۶۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۱۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
کارت نظام پزشکی ۴۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه مطب ۶۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه دائم پزشکی ۶۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
پروانه وکالت ۷۵۰،۰۰۰ ریال هر پرفراژ ۴۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
دفترچه وکالت ۷۵۰،۰۰۰ ریال هر پرفراژ ۴۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
بارنامه ۱،۰۲۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال

هزینه ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و دانشگاهی

مدرک هزینه ترجمه هزینه خاص ترجمه هزینه های دفتری هزینه تایید و خدمات دادگستری هزینه خدمات وزارت امورخارجه هزینه به ازای هر نسخه اضافی
هزینه ترجمه مدارک دانشگاهی تحصیلی
ریزنمرات دبستان و راهنمایی ۳۶۰،۰۰۰ ریال هر درس ۸،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
ریزنمرات دبیرستان ۱۸۰،۰۰۰ ریال هر درس ۸،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
ریزنمرات پیش دانشگاهی ۱۸۰،۰۰۰ ریال هر درس ۸،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
ریزنمرات دانشگاهی ۲۰۰،۰۰۰ ریال هر درس ۸،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهی ریزنمرات دانشگاهی ۳۶۰،۰۰۰ ریال هر سطر توضیحات ۲۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
 گواهی پایان تحصیلات دانشگاهی ۶۰۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
گواهی اشتغال به تحصیل ۳۶۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن ۱۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
کارنامه توصیفی ابتدایی ۵۶۰،۰۰۰ ریال هر نیم سطر توضیحات ۱۲,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۳۶۰،۰۰۰ ریال هر سطر متن۱۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه ۴۲۰،۰۰۰ ریال بدون هزینه ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال
سرفصل دروس ۵۴۰،۰۰۰ ریال هر سطر توضیحات درس ۲۵,۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه ترجمه ۴۰،۰۰۰ ریال

لیست مدارک مجاز برای ترجمه رسمی مدارک در جداول بالا بصورت کامل توضیح داده شده و تنها این اسناد هستند که قابلیت ترجمه رسمی را دارند. با این حال برخی از اسناد با وجود اصل بودن و داشتن مهر و امضا قابلیت ترجمه رسمی را ندارند.
مثل دانشنامه موقت پایان تحصیلات که در قسمت توضیحات آن نوشته شده است که ارزش ترجمه ندارد و همینطور بعضی از اسناد بنا به بخشنامه‌های قطعی صادر شده غیر قابل ترجمه رسمی هستند. مانند کارت دانشجویی یا کارت های پرسنلی شرکت‌ها.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک پرکاربرد

ترجمه رسمی شناسنامه
ترجمه رسمی کارت ملی
ترجمه رسمی گذرنامه
ترجمه رسمی کارت پایان خدمت
ترجمه رسمی دیپلم و پیش دانشگاهی
ترجمه رسمی دانشنامه
ترجمه رسمی ریزنمرات
ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی
ترجمه رسمی جواز کسب
ترجمه رسمی گواهی اشتعال به کار
ترجمه رسمی روزنامه رسمی
ترجمه رسمی حکم کارگزینی
ترجمه رسمی سابقه بیمه
ترجمه رسمی فیش حقوقی
ترجمه رسمی سند طلاق
ترجمه رسمی سند ازدواج
ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه
ترجمه رسمی سند ملکی

مدت زمان اعتبار ترجمه رسمی مدارک

اعتبار تمامی مدارک به سه عامل بستگی دارد:

نوع مدرک

نظر سفارت، دانشگاه و یا شرکت مربوطه

تغییر نقش تمبر مهر‌های دادگستری و خارجه (اگر ترجمه رسمی انجام داده‌اید این مورد را نادیده بگیرید.)

می توان مدارک را بر حسب مدت زمانی که اعتبار دارند به سه دسته تقسیم کرد:

مدارک دارای مدت اعتبار بسیار کوتاه به مدت حداکثر ۱ الی ۲ ماه(گواهی عدم سوء پیشینه)

مدارک دارای مدت اعتبار چندین ماهه تا سقف ۶ ماه(شناسنامه، کارت ملی، سند مالکیت، سند ازدواج، سند خودرو)

مدارک دارای اعتبار بلند مدت (دیپلم، ریزنمرات، پیش دانشگاهی، دانشنامه ها و ریزنمرات)

 

نظر سفارت، دانشگاه و یا اداره مربوطه

نظر مرجعی که می‌خواهید ترجمه‌ی خود را به آن جا تحویل دهید هم مهم است. شاید در خصوص مدت زمانی که از ترجمه های شما گذشته سختگیری‌هایی داشته باشند. در این خصوص از مرجعی که قصد تحویل مدارک خود را به آن جا دارید استعلام زمانی بگیرید و یا اقدام به ترجمه‌ی مجدد مدارک خود کنید تا از مشکلات احتمالی بعدی پیشگیری نمایید.

تغییر نقش تمبر مهرهای دادگستری و خارجه

معمولا هر دو سال یک بار نقش تمبر مهرهای دادگستری و خارجه برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده تغییر می کند. برا همین سفارت‌ها نیز به شدت روی این موضوع حساسیت به خرج می‌دهند و در صورتی که از ترجمه ی شما ۶ ماه گذشته باشد و نقش تمبر دادگستری و خارجه تغییر کرده باشد از شما درخواست نسخه های مجدد می کنند.

ضرورت اخذ مهرهای دادگستری و خارجه

برای اعتبار بخشیدن بیشتر به ترجمه رسمی مدارک به کار می رود و الزامی برای اخذ تاییدات وجود ندارد. مگر زمانی که مرجع درخواست کننده‌ی متقاضی ترجمه رسمی به همراه تاییدات دادگستری و خارجه را تقاضا کرده باشد.

بهتر است قبل از شروع پروسه ترجمه مدارک رسمی، نظر مرجع مربوطه را در این خصوص بپرسید. از آنجایی که معمولا این دو نهاد هزینه‌ی نسبتا بالایی را برای تاییدات دریافت می‌کنند، متحمل هزینه‌های بیشتری خواهید شد و همینطور مدت زمان تاییدات دادگستری و خارجه سه روز کاری به روند پروسه ترجمه شما نیز اضافه خواهد نمود.

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی را دارند بهتر است تا برای جلوگیری از هزینه های بیهوده تا قبل از گرفتن پذیرش از دانشگاه، ترجمه رسمی با مهر مترجم کافی می‌باشد و نیاز به تاییدات نیست کنید.

بطور کلی ترجمه رسمی مدارک به ترجمه‌ای گفته می شود که توسط مترجم رسمی دادگستری انجام شده باشد و متن ترجمه بر روی سربرگ رسمی دادگستری چاپ، مهر و امضاء گرفته شده باشد و در صورت نیاز می‌توان مدارک را به تایید دادگستری و خارجه رساند و این کار صرفا جهت اعتبار دهی بیشتر به ترجمه رسمی مدارک می باشد.

روند ترجمه رسمی مدارک شاید بصورت کلی کاری ساده به نظر برسد اما کاری کاملا تخصصی و تاثیر گذار در روند ویزای مشتری است و به همین دلیل ترجمه رسمی مدارک را می توان یکی از مراحل بسیار مهم و تاثیر گذار در روند اخذ ویزا و یا سفر به یک کشور خارجی دانست.

روند ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی مهاجران بسیار ساده است.

طی سه مرحله ترجمه مدارک درب منزل تحویل مشتری خواهد شد. فقط یک اسکن با کیفیت از مدارکی که قصد ترجمه‌ی آن ها را دارید برای ما از طریق واتس اپ و یا تلگرام ارسال کنید تا همکاران ما روند صدور پیش فاکتور و مدت زمان کار را با شما هماهنگ کنند. در انتها یک اسکن از تمامی مدارک ترجمه شده برای شما ارسال و نسخه فیزیکی ترجمه شده مدارکتان را نیز برایتان میفرستند.